جهت بدست آوردن پاسخ سوال فوق بایستی ابتدا ضریب u دیوار را جهت آن ساختمان خاص که مورد نیاز است بدست آوریم که به ترتیب زیر عمل می نمائیم.
۱-۲- نیاز انرژی منطقه مورد نظر از جدول صفحه ۶۵ تا ۷۴ بدست می آید که به عنوان مثال جهت کلیه ساختمانهای تهران ( نیاز گرمایی متوسط ) می باشد .
* منظور از نیاز گرمایی الزام استفاده از انرژی غیر برقی می باشد .
۲-۲- با مراجعه به جدول صفحه ۷۷ نوع کابری را مشخص می نمائیم ( به عنوان مثال مسکونی که کاربری الف می شود ).
۳-۲- مرحله بعدی تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد که برای این مطلب به جدول صفحه ۸۱ مراجعه می نمائیم .
در جدول صفحه ۸۱ با توجه به اینکه پروژه در شهر بزرگ واقع شده یا در شهر کوچک نیز با توجه به اینکه زیر بنای آن کمتر از ۱۰۰۰ متر است یا بیشتر از ۱۰۰۰ متر ، گروه بندی ساختمان تعیین می شود .
به عنوان مثال اگر پروژه ای ۲۵۰۰ متر بنای ساختمان داشته باشد و در شهر تهران واقع شده باشد ، جزو گروه ۲ خواهد بود .
۴-۲-مرحله آخر مراجعه به جدول صفحه ۲۷ می باشد که در این جدول uw جهت انرژی غیر برقی گروه ۲ مساوی با ۱/۰۱ خواهد بود عدد فوق به این مفهوم است که جمع k های مصالح استفاده شده در دیوار خارجی ساختمان بایستی از عدد ۱/۰۱ کمتر باشد تا مورد پذیرش قرار گیرد و با توجه به اینکه uw دیوار ۲۰ سانتی لیکا همراه با گچ و خاک و اندود ملات مساوی با ۰/۸۳۱ می باشد لذا قابل قبول است . دیوار ۱۵ سانتی با توجه به عدد بدست آمده ۰/۹۹۷ کمی در مرز قرار گرفته است ولی قابل قبول است .