بله و در این ارتباط یک پروژه کارشناسی ارشد توسط آقای مهندس کاوسی انجام شده است که جزئیات آن در پایان نامه آمده است. برای دریافت متن پایان نامه میتوان با دفتر فنی شرکت لیکا تماس گرفت.