• با توجه به اين که مشتری، عامل و رضايت مشتری، رمز بقای هر سازمانی می باشد، خواهشمند است با تکميل جدول زير، اين شرکت را در جهت بهبود کيفيت محصولات و خدمات، ياری فرمائيد. با تشکر فراوان
  • مشخصات

  • شاخص های ارزيابی

    کارایی
  • ارتباطـات

  • سرعت خدمات