مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازي

www.bhrc.ac.ir

آدرس و شماره تلفن هاي سازمان مسکن و شهرسازي استانهاي کل کشور www.anboohsazan.net/default.aspx?pid=23
شرکت بهينه سازي مصرف سوخت کشور

www.ifco.ir

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

www.isiri.org

انجمن بتن ايران

www.ici.ir

انيستيتو مصالح ساختماني دانشکده فني دانشگاه تهران

cmi.ut.ac.ir

ليکاي ايتاليا

www.leca.it

انجمن بتن آمريکا www.concrete.org
انجمن شرکتهاي ساختماني www.acco.ir
انجمن صنفي توليدکنندگان و فن آوران صنعتي ساختمان www.matiba.net
مرکز اطلاعات عايق هاي حرارتي ايران www.ticir.ir
وزارت مسکن و شهرسازی

www.mhud.gov.ir

مرکز عمران ايران

www.irancivilcenter.com

سازمان غير دولتي جمعيت کاهش خطرات زلزله ايران

www.ehrsi.com

Expanded Shale,Clay,Slate Institute

www.escsi.org