طبق پيوست مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان ضريب هدايت حرارتي سفال در حدود ۱ تا ۱.۳۵ وات بر متر درجه کلوين مي باشد. اين در حالي است که اين ضريب براي بتن سبک ليکا با چگالي حدود ۹۵۰ کيلوگرم بر متر مکعب ۰.۱۷ مي باشد . اين ضريب بيانگر اين مطلب است که ليکا داراي مقاومت حرارتي معادل ۶ برابر سفال مي باشد.

محصول لیکا به غیر از سبکی که ذات محصول است در صورتی که در ساختمان نیاز به اجرای الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان وجود  داشته باشد می تواند بدون نیاز به استفاده از انواع فعالیتهای متداول استفاده شود و از نظر صرفه جویی اقتصادی – سرعت اجرای بالاتر در مقایسه با ۲ ردیف سفال و ۱ ردیف یونولیت –پرت کمتر فضا ( نکته مهم در پروژه های انبوه سازی که مبحث فضا در متراژهای پائین بسیار مهم است) – بازگشت سریعتر سرمایه – کاهش وزن تمام شده ساختمان و دردسر کمتر حین اجراء ( در دیوارهای ۳ جداره سفال و یونولیت اتصالات این سه دیوار به همدیگر و سازه بسیار مشکل است ) بسیار بهتر از دیوار سفالی و یونولیتی می باشد . به انضمام اینکه در هنگام آتش سوزی دیوارهای لیکا بسیار مقاوم تر از دیوارهای ۳ جداره سفال و یونولیت می باشد .همینطور در اجرای کنده کاری ها جهت عبور تأسیسات با سفال مشکل خرد شدن و پرت بیش از حد را داریم و این در حالی است که در لیکا چنین مشکلی وجود ندارد .
یکی دیگر از اشکالات دیوارهای سه جداره نزدیکی لوله ها و کابلهای  برق با یونولیت است که  باز در صورت وجود اتصالی در سیستم برق ساختمان احتمال حریق و آتش سوزی بیشتر می باشد .

جهت بدست آوردن پاسخ سوال فوق بایستی ابتدا ضریب u دیوار را جهت آن ساختمان خاص که مورد نیاز است بدست آوریم که به ترتیب زیر عمل می نمائیم.
۱-۲- نیاز انرژی منطقه مورد نظر از جدول صفحه ۶۵ تا ۷۴ بدست می آید که به عنوان مثال جهت کلیه ساختمانهای تهران ( نیاز گرمایی متوسط ) می باشد .
* منظور از نیاز گرمایی الزام استفاده از انرژی غیر برقی می باشد .
۲-۲- با مراجعه به جدول صفحه ۷۷ نوع کابری را مشخص می نمائیم ( به عنوان مثال مسکونی که کاربری الف می شود ).
۳-۲- مرحله بعدی تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد که برای این مطلب به جدول صفحه ۸۱ مراجعه می نمائیم .
در جدول صفحه ۸۱ با توجه به اینکه پروژه در شهر بزرگ واقع شده یا در شهر کوچک نیز با توجه به اینکه زیر بنای آن کمتر از ۱۰۰۰ متر است یا بیشتر از ۱۰۰۰ متر ، گروه بندی ساختمان تعیین می شود .
به عنوان مثال اگر پروژه ای ۲۵۰۰ متر بنای ساختمان داشته باشد و در شهر تهران واقع شده باشد ، جزو گروه ۲ خواهد بود .
۴-۲-مرحله آخر مراجعه به جدول صفحه ۲۷ می باشد که در این جدول uw جهت انرژی غیر برقی گروه ۲ مساوی با ۱/۰۱ خواهد بود عدد فوق به این مفهوم است که جمع k های مصالح استفاده شده در دیوار خارجی ساختمان بایستی از عدد ۱/۰۱ کمتر باشد تا مورد پذیرش قرار گیرد و با توجه به اینکه uw دیوار ۲۰ سانتی لیکا همراه با گچ و خاک و اندود ملات مساوی با ۰/۸۳۱ می باشد لذا قابل قبول است . دیوار ۱۵ سانتی با توجه به عدد بدست آمده ۰/۹۹۷ کمی در مرز قرار گرفته است ولی قابل قبول است .

λ طبق تعریف صفحه ۷ مبحث ۱۹ مقررات ملي آمده است و عکس ضریب λ مساوی با R ( مقاومت حرارتی )می باشد .

λ که در آن d ضخامت مصالح می باشد ، k گفته می شود و واحد آن W/m2˚k می باشد .

U  طبق تعریف صفحه ۶ آمده است و واحد آن W/m2˚k می باشد و عبارتست از جمع k های مصالح مورد استفاده در دیوار به اضافه ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع که عبارتست از+ و در تمام شرایط دیوارها ۰.۱۷ در نظر گرفته می شود و در تعریف عبارتست از ضریب انتقال حرارت سطح داخل به اضافه ضریب انتقال حرارت سطح خارجی دیوار .

طبق تعریف بند ۳-۷ صفحه ۶۴ آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوم ، حداکثر طول مجاز دیوار غیر سازه ای یا تیغه ای بین دو پشت بند عبارتست از ۴۰ برابر ضخامت دیوار یا تیغه و یا ۶ متر هر کدام کمتر باشد و حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور ۳.۵ متر می باشد . در شرایط فوق نیازی به اجرای وال پست قائم یا افقی نیست ولی در صورت اضافه شدن دهنه ها یا ارتفاع نیاز به استفاده از وال پست می باشد که Detail آن دستورالعمل کاربردی محصولات لیکا آمده است .

از بررسی جداول (۱۸-۲-۲)صفحه ۱۶ مبحث هیجدهم و جدول ( ۱۸-۲-۵) صفحه ۱۸ و جدول (۱۸-۲-۸) صحه ۱۹ و جدول (۱۸-۲-۱۱) صفحه ۲۱ و جدول (۱۸-۲-۱۴) صفحه ۲۳ و بند ۱۸-۲-۷-۴ صفحه ۲۴ و مقایسه آن با اعداد بدست آمده از نتایج آزمایشات بر روی دیوارهای ساخته شده از لیکا بدست می آید .
به عنوان مثال دیوار ۱۵ سانتی تو خالی لیکا در ساختمانهای مسکونی با توجه به اینکه Rwz 46 db می باشد فقط در دیوار جدا کننده در واحد مجاور و مستقل که بایستی Rwz 50 db باشد به تنهایی نمی تواند استفاده شود ولی در سایر ساختمان با الزامات مبحث هجدهم انطباق دارد که البته جهت دیوار جدا کننده بین دو واحد مجاور و مستقل می توان از بلوک ۱۲ سانتي‌متري ليکا (‌سه لايه) استفاده نمود.

بحث ایجاد ترک به عوامل مختلفی مربوط می شود که شامل موارد زیر می گردد .
۱- در صورتی که در دیوار ساخته شده از مصالح مختلف استفاده شود نظیر لیکا وسفال یا لیکا آجر،‌این احتمال به دلیل عدم یکنواختی ضریب انبساط و انقباض مصالح موجود دارد و در صورتی که در دیوار ساخته شده کلیه محصولات استفاده شده یک دست باشند این احتمال به کمترین حد خود خواهد رسید و با توجه به تنوع بسیار زیاد محصولات لیکا توصیه می شود دیوار یکپارچه از یک نوع محصول ساخته شود .
۲- در صورتی که ضخامت گچ و خاک در دیوار زیاد باشد احتمال ترک وجود دارد . با توجه به تلورانس استاندارد بلوکهای لیکا در عرض (۳± میلیمتر ) در صورتی که ضخامت گچ و خاک زیاد نباشد ، احتمال بروز ترک بسیار پائین خواهد بود .
۳- یکی از عوامل تأثیر گذار بر ایجاد ، ضریب جمع شدگی ناشی از خشک شدن می باشد که با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده طی پروسه دریافت گواهینامه فنی محصول ، این عدد کمتر از ۰.۰۶۵ می باشد و لذا از ناحیه بلوک نمی تواند ترک حادث شود .
۴- در صورتی که مقاومت مصالح بلوکی در حد استاندارد باشد ، در اثر تکانهای ناشی از زلزله های با شدت کم در طبقات بالای ساختمانهای بلند مرتبه و هم چنین نشست کلی ساختمان می تواند ترک ایجاد شود .
۵- در صورتی که هنگام اجرای دیوار چینی دهنه و ارتفاع مجاز رعایت نشود احتمال بروز ترک وجود دارد که البته در این مورد ارتباطی به نوع مصالح وجود ندارد .
۶- در صورتی که اجزای فلزی سازه مخصوصا” ستونها و بادبندها با توری مرغی پوشیده نشوند ، با ز هم احتمال ترک وجود دارد که بازهم ارتباطی به نوع مصالح وجود ندارد .
۷- در صورتی که هنگام اجرای گچ و خاک یا گچ مصرفی ) دارای دانه بندی درشت تراز حد استاندارد باشند بازهم احتمال ترک وجود دارد .
۸- نشست کلی سازه که در بند ۴ به آن اشاره شد می توان به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار برایجاد ترک باشد که این مورد در ارتباط با ترکهای افقی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از سنگ روی لیکا هیچ مشکلی ندارد . اگر مقایسه ای با سفال صورت گیرد با توجه به اینکه نمای سنگ سالهاست که بر روی جداره ۸ میلیمتری سفال اجرا می شود ولی در لیکای ۱۵ سانتی دیواره ۳۳ میلیمتر وجود دارد ، هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت و البته استحکام سنگ بر مراتب بیش از دیوار سفالی می باشد .

لیکا مانند همه محصولات دیگر دارای جذب آب می باشد و لذا توصیه نمی شود .

بله . در صورتی که بنا با دقت دیوار را کارکرده باشد این امکان وجود دارد و در بعضی از بخشهای پروژه کتابخانه ملی ایران با این روش کار شده است .

بتن هاي سبک سازه‌اي،‌بتن هايي هستند که عليرغم دارا بودن چگالي کمتر از ۱۸۰۰ کيلوگرم بر متر مکعب ، مقاومت فشاري بيش از ۱۷ مگاپاسکال دارند.ساخت اين بتن ها صرفاً با استفاده از سبکدانه هاي مقاوم و سبک امکان پذير است. شرکت ليکا در سال ۱۳۸۵ با تغيير فرآوري موفق به توليد سبکدانه سازه‌اي در ايران شده است. جهت کسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص با کارشناسان دفتر فني شرکت ليکا تماس حاصل فرمائيد.

جهت کشت نشاء ۳-۰ میلیمتر و جهت نگهدارنده ریشه ۱۰-۳ و جهت زهکشی زیر گلدان و تزئین سطح گلدان از دانه های ۲۰-۱۰ میلی متر استفاده میشود . نکته مهم در پاسخ به این سوال این است که با توجه به شرایط بسیار متناوب لازم جهت رشد گیاهان مختلف بهتر است از این موضوع پاسخ داده شود که لیکا دارای ویژگیهایی است شامل سبکی ، تخلخل بالا ، عدم نفوذ موئینه ، خنثی ، عاری از مواد غذایی و …. که در صورتی که شرایط کشت نیاز به عوامل زیر داشته باشد می توان از لیکا استفاده کرد و لذا پاسخ قطعی به سوال داده نمی شود به جهت اینکه اطلاعات رشد گیاهان مختلف بسیار متنوع بوده ودر حال حاضر در دفتر فنی شرکت لیکا موجود نمی باشد .

بله و در این ارتباط یک پروژه کارشناسی ارشد توسط آقای مهندس کاوسی انجام شده است که جزئیات آن در پایان نامه آمده است. برای دریافت متن پایان نامه میتوان با دفتر فنی شرکت لیکا تماس گرفت.

به دلیل اینکه بیشترین مقدار افت صوتی بدست آمده در دیوار لیکا مربوط به لیکای دو طرف اندود گچ و خاک می باشد لذا روش فوق توصیه نمی شود .

بله ولی توصیه می شود با فرز این کار انجام شود چون کار بسیار تمیزتر خواهد بود .

خیر با فرز بریده می شوند.

بله هیچ مشکلی وجود ندارد .

جهت بدست آوردن جواب از روش زیر استفاده می نمائیم

( کل دیوارهای ساختمان ) متر مربع  ۲۲۰۰۰=۲.۲*۱۰۰۰۰

(دیوارهای جانبی ساختمان ) متر مربع  ۷۳۳۳=(۳÷۲۲۰۰۰)

(دیوار های داخلی ساختمان ) متر مربع  ۱۴۶۶۶=۲*(۳÷۲۲۰۰۰)

( دیوار خارجی ) مقدار بلوک ۲۰*۱۹*۴۹ مورد نیاز  عدد   ۷۳۳۳۰=۱۰*۷۳۳۳

( دیوار داخلی )  مقدار بلوک ۲۰*۱۰*۴۰ مورد نیاز  عدد ۱۷۶۰۰۰ = ۱۲*۱۴۶۶۶

صنعت ساختمان – صنعت کشاورزی – صنعت پوشاک ( شستشوی پارچه های لی ) صنعت داروسازی – تصفیه خانه ها

با توجه به استراتژی شرکت مبنی بر واگذاری تولید بلوک به تأمین کنندگان خارج از سازمان، این امر علاوه بر اینکه امکان دارد بلکه از آن استقبال و حمایت نیز می شود .

سبکی – ضریب انتقال حرارت بسیار پائین  λ=۰.۰۹-۰.۱۰۱W/m˚k، عدم وجود نفوذ موئینه ، خنثی -PH~7 تخلخل بالا ، مقاوم در برابر آتش از جمله ویژگیهای مهم لیکا می باشد .

به صورت فله جهت شیب بندی بام ساختمانها و به عنوان پر کننده در کف سازیها و نیز به عنوان ماده اولیه جهت تولید قطعات بتنی سبک و عایق و هم چنین پانلهای غیر بار مخصوصا” در دیوار ( کاربردهای ساختمان ) – جهت تزئین روی گلدان و زهکش زیر گلدان و نیز مواد نگهدارنده ریشه کشتهای هیدروپونیک ، کشت نشاء ( استفاده های کشاورزی ) – به عنوان مواد بستر فیلترهای تصفیه خانه های خانگی و نیز در صنایع داروئی

بلوکهای بتنی لیکا با دارا بودن وزن مخصوص پائین (m3/kg 560-680) در انواع توخالی و نیز λ=۰.۱۲W/m˚k در بسیاری از اقلیم ها می توانند بدون استفاده از انواع عایقهای متداول استفاده شوند . این بلوکها به غیر از خواص سبکی و عایق حرارتی وصوتی دارای ویژگی های دیگری نظیر کارپذیری فیزیکی مناسب ، امکان اجرای ملات قائم ، تنوع در شکل و اندازه می باشند و می توانند متناسب با هر گونه نیاز مشتری در سایزها و اشکال مختلف تولید شوند .