وادار میانی درجا در قاب بتنی، مهار رج آخر توسط نبشی

وادار میانی درجا در قاب بتنی، مهار رج آخر توسط میلگرد بستر

قرارگیری دیوار درون قاب فلزی دارای باد بند قوطی – تیپ یک

وادار و نعل درگاه درجا، دارای بازشو، در کنج کنسول

وادار افقی و عمودی درجا در قاب بتنی

جزئیات عمومی فلزی وادار دیوارهای ساخته شده از بلوک لیکا

وادار میانی فلزی با میلگرد بستر خرپایی

وادار افقی (تیرک) و وادار عمودی با میلگرد بستر خرپایی

جزئیات اتصال دیوار داخلی به زیر سقف تیرچه در حالتی که دیوار موازی و بین دو تیرچه قرار گیرد

جزئیات اتصال دیوار داخلی به زیر سقف تیرچه در حالتی که دیوار عمود بر تیرچه قرار گیرد