آدرس دفتر مرکزی
تهران، خیابان دکتر بهشتی، پس از چهارراه پاشا، شماره ۱۸۱، کدپستی: ۱۵۳۳۶۶۶۴۹۱
تلفن دفتر مرکزی
021-42927
پست الکترونیک
info@leca.ir
شماره تلفن های مستقیم

فروش: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۵ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۱۴-(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۸
حسابداری فروش: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۱ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۱۲
تحویل کالا: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۹-(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۲
فنی: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۱۱ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۴
دبیرخانه: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۱۰۱ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۱۰۲

دفاتر فروش شهرستان

دفتر فروش مشهد: (۰۵۱)۳۷۲۹۴۲۸۰
دفتر فروش اصفهان: (۰۳۱)۳۲۳۶۶۱۱۴

کارخانه

دفتر مرکزی

تماس با ما