آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه لیکا

کسب اطمینان از برآورده شدن نیازمندی‌های کیفی محصول و تصدیق آن، بر اساس استاندارد محصول و رویکردی پیش گیرانه از تولید محصول نامنطبق و همچنین انجام صحیح آزمون‌ها، بر پایه استانداردهای روش‌های آزمون از جمله کارهایی است که در آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه لیکا انجام می‌گیرد تا محصول ارائه شده با بالاترین استاندارد به دست استفاده کنندگان برسد.
انواع آزمایش‌هایی که بر روی محصولات و در روند تولید انجام می‌گیرد به شرح زیر می‌باشد :

۱) آزمایش کنترل کیفیت خاک رس

ارزیابی انبساط‌ پذیری خاک رس در این آزمایشگاه انجام می‌شود. مهم‌ترین ویژگی خاک میزان آهک آن است. پس از آهک سنجی نمونه‌های آزمایشی با اختلاط خاک رس و افزودنی مناسب ساخته می‌شوند و آزمایش انبساط پذیری  در کورد پخت انجام می‌شود. نتایج آزمایش‌ها با اصلاحات لازم برای تنظیم تولید صنعتی به کار می‌رود. همچنین در این بخش برخی آزمایش‌های دیگر نظیر تعیین حدود روانی و خمیری خاک با اهداف پژوهشی انجام می‌شود.

۲) آزمایش کنترل کیفیت دانه لیکا

آزمایش‌های دانه لیکا به طور مداوم و با دوره‌های منظم روزانه انجام می‌شود. این آزمایش‌ها شامل تعیین چگالی حجمی، دانه بندی، جذب آب و سایر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی مورد نیاز نظیر مقاومت و … است.

۳) آزمایشگاه کنترل کیفیت بلوک لیکا

آزمایش‌های نظیر بلوک لیکا نیز همانند دانه لیکا به طور مداوم و روزانه انجام می‌شود. کنترل ابعاد هندسی، وزن فضایی، مقاومت فشاری و جذب آب از مراحل مهم کنترل کیفیت است. همچنین در صورت لزوم، دانه‌بندی، مقدار سیمان و افت بتن تازه بلوک بررسی می‌شود.

۴) آزمایشگاه بتن

بخش آزمایشگاه بتن با اهداف پژوهشی فعالیت می‌کند. در این بخش آزمایش‌های متداول بتن برای دست‌یابی به طرح اختلاط مناسب بتن لیکا با شرایط و ویژگی‌های مختلف شامل افت بتن تازه، مقاومت‌های فشاری، خمشی و کششی، وزن مخصوص و جذب آب بتن سخت شده انجام می‌شود.