شما اینجا هستید

صدور تائیدیه فنی

شرکت لیکا به استناد گواهینامه استاندارد ملی ایران به شماره 8613988868 صادره از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی و گواهی نامه فنی به شماره 1056-1 صادره از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و تائیدیه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به شماره 435965 اقدام به صدور تائیدیه فنی مصالح جهت پروژه های ساختمانی می‌نماید.
این گواهی جهت حصول اطمینان مشتریان گرامی در استفاده از محصولات استاندارد شرکت لیکا در بخش های مختلف ساختمان صادر می‌گردد و می‌توان با استناد به آن اطلاعات لازم در شناسنامه فنی ساختمان را تکمیل نمود.
جهت درخواست صدور تائیدیه فنی، بعد از اتمام خرید محصولات اطلاعات زیر را تکمیل نموده تا نسبت به صدور تائیدیه اقدامات لازم صورت پذیرد.

X