شما اینجا هستید

فرم نظرسنجی مشتریان

کيفيت بدون همکاری شما ، معنی ندارد.  Q  ality  Dosen’t  Mean  Without U

 
با توّجه به اين که مشتری، عامل و رضايت مشتری، رمز بقای هر سازمانی می باشد؛ خواهشمند است با تکميل جدول زير، اين شرکت را در جهت بهبود کيفيت محصولات و خدمات، ياری فرمائيد .
با تشکر فراوان

 

مشخصات
شاخص های ارزيابی
کارائی
ارتباطـات
سرعت خدمات
X