شما اینجا هستید

FAQ

طبق پيوست مبحث 19 مقررات ملي ساختمان ضريب هدايت حرارتي سفال در حدود 1 تا 1.35 وات بر متر درجه کلوين مي باشد. اين در حالي است که اين ضريب براي بتن سبک ليکا با چگالي حدود 950 کيلوگرم بر متر مکعب 0.17 مي باشد . اين ضريب بيانگر اين مطلب است که ليکا داراي مقاومت حرارتي معادل 6 برابر سفال مي باشد.

محصول لیکا به غیر از سبکی که ذات محصول است در صورتی که در ساختمان نیاز به اجرای الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان وجود  داشته باشد می تواند بدون نیاز به استفاده از انواع فعالیتهای متداول استفاده شود و از نظر صرفه جویی اقتصادی – سرعت اجرای بالاتر در مقایسه با 2 ردیف سفال و 1 ردیف یونولیت –پرت کمتر فضا ( نکته مهم در پروژه های انبوه سازی که مبحث فضا در متراژهای پائین بسیار مهم است) – بازگشت سریعتر سرمایه – کاهش وزن تمام شده ساختمان و دردسر کمتر حین اجراء ( در دیوارهای 3 جداره سفال و یونولیت اتصالات این سه دیوار به همدیگر و سازه بسیار مشکل است ) بسیار بهتر از دیوار سفالی و یونولیتی می باشد . به انضمام اینکه در هنگام آتش سوزی دیوارهای لیکا بسیار مقاوم تر از دیوارهای 3 جداره سفال و یونولیت می باشد .همینطور در اجرای کنده کاری ها جهت عبور تأسیسات با سفال مشکل خرد شدن و پرت بیش از حد را داریم و این در حالی است که در لیکا چنین مشکلی وجود ندارد .
یکی دیگر از اشکالات دیوارهای سه جداره نزدیکی لوله ها و کابلهای  برق با یونولیت است که  باز در صورت وجود اتصالی در سیستم برق ساختمان احتمال حریق و آتش سوزی بیشتر می باشد .
 

جهت بدست آوردن پاسخ سوال فوق بایستی ابتدا ضریب u دیوار را جهت آن ساختمان خاص که مورد نیاز است بدست آوریم که به ترتیب زیر عمل می نمائیم.
1-2- نیاز انرژی منطقه مورد نظر از جدول صفحه 65 تا 74 بدست می آید که به عنوان مثال جهت کلیه ساختمانهای تهران ( نیاز گرمایی متوسط ) می باشد .
* منظور از نیاز گرمایی الزام استفاده از انرژی غیر برقی می باشد .
2-2- با مراجعه به جدول صفحه 77 نوع کابری را مشخص می نمائیم ( به عنوان مثال مسکونی که کاربری الف می شود ).
3-2- مرحله بعدی تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد که برای این مطلب به جدول صفحه 81 مراجعه می نمائیم .
در جدول صفحه 81 با توجه به اینکه پروژه در شهر بزرگ واقع شده یا در شهر کوچک نیز با توجه به اینکه زیر بنای آن کمتر از 1000 متر است یا بیشتر از 1000 متر ، گروه بندی ساختمان تعیین می شود .
به عنوان مثال اگر پروژه ای 2500 متر بنای ساختمان داشته باشد و در شهر تهران واقع شده باشد ، جزو گروه 2 خواهد بود .
4-2-مرحله آخر مراجعه به جدول صفحه 27 می باشد که در این جدول uw جهت انرژی غیر برقی گروه 2 مساوی با 1/01 خواهد بود عدد فوق به این مفهوم است که جمع k های مصالح استفاده شده در دیوار خارجی ساختمان بایستی از عدد 1/01 کمتر باشد تا مورد پذیرش قرار گیرد و با توجه به اینکه uw دیوار 20 سانتی لیکا همراه با گچ و خاک و اندود ملات مساوی با 0/831 می باشد لذا قابل قبول است . دیوار 15 سانتی با توجه به عدد بدست آمده 0/997 کمی در مرز قرار گرفته است ولی قابل قبول است .

λ طبق تعریف صفحه 7 مبحث 19 مقررات ملي آمده است و عکس ضریب λ مساوی با R ( مقاومت حرارتی )می باشد .

λ که در آن d ضخامت مصالح می باشد ، k گفته می شود و واحد آن W/m2˚k می باشد .

U  طبق تعریف صفحه 6 آمده است و واحد آن W/m2˚k می باشد و عبارتست از جمع k های مصالح مورد استفاده در دیوار به اضافه ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع که عبارتست از+ و در تمام شرایط دیوارها 0.17 در نظر گرفته می شود و در تعریف عبارتست از ضریب انتقال حرارت سطح داخل به اضافه ضریب انتقال حرارت سطح خارجی دیوار .

طبق تعریف بند 3-7 صفحه 64 آئین نامه 2800 ویرایش سوم ، حداکثر طول مجاز دیوار غیر سازه ای یا تیغه ای بین دو پشت بند عبارتست از 40 برابر ضخامت دیوار یا تیغه و یا 6 متر هر کدام کمتر باشد و حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور 3.5 متر می باشد . در شرایط فوق نیازی به اجرای وال پست قائم یا افقی نیست ولی در صورت اضافه شدن دهنه ها یا ارتفاع نیاز به استفاده از وال پست می باشد که Detail  آن دستورالعمل کاربردی محصولات لیکا آمده است .

از بررسی جداول (18-2-2)صفحه 16 مبحث هیجدهم و جدول ( 18-2-5) صفحه 18 و جدول (18-2-8) صحه 19 و جدول (18-2-11) صفحه 21 و جدول (18-2-14) صفحه 23 و بند 18-2-7-4 صفحه 24 و مقایسه آن با اعداد بدست آمده از نتایج آزمایشات بر روی دیوارهای ساخته شده از لیکا بدست می آید .
به عنوان مثال دیوار 15 سانتی تو خالی لیکا در ساختمانهای مسکونی با توجه به اینکه Rwz 46 db می باشد فقط در دیوار جدا کننده در واحد مجاور و مستقل که بایستی  Rwz 50 db باشد به تنهایی نمی تواند استفاده شود ولی در سایر ساختمان با الزامات مبحث هجدهم انطباق دارد که البته جهت دیوار جدا کننده بین دو واحد مجاور و مستقل می توان از بلوک 12 سانتي‌متري ليکا (‌سه لايه) استفاده نمود.

بحث ایجاد ترک به عوامل مختلفی مربوط می شود که شامل موارد زیر می گردد .
1- در صورتی که در دیوار ساخته شده از مصالح مختلف استفاده شود نظیر لیکا وسفال یا لیکا آجر،‌این احتمال به دلیل عدم یکنواختی ضریب انبساط و انقباض مصالح موجود دارد و در صورتی  که در دیوار ساخته شده کلیه محصولات استفاده شده یک دست باشند این احتمال به کمترین حد خود خواهد رسید و با توجه به تنوع بسیار زیاد محصولات لیکا توصیه می شود دیوار یکپارچه از یک نوع محصول ساخته شود .
2- در صورتی که ضخامت گچ و خاک در دیوار زیاد باشد احتمال ترک وجود دارد . با توجه به تلورانس استاندارد بلوکهای لیکا در عرض (3± میلیمتر ) در صورتی که ضخامت گچ و خاک زیاد نباشد ، احتمال بروز ترک بسیار پائین خواهد بود .
3- یکی از عوامل تأثیر گذار بر ایجاد ، ضریب جمع شدگی ناشی از خشک شدن می باشد که با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده طی پروسه دریافت گواهینامه فنی محصول ، این عدد کمتر از 0.065 می باشد و لذا از ناحیه بلوک نمی تواند ترک حادث شود .
4- در صورتی که مقاومت مصالح بلوکی در حد استاندارد باشد ، در اثر تکانهای ناشی از زلزله های با شدت کم در طبقات بالای ساختمانهای بلند مرتبه و هم چنین نشست کلی ساختمان می تواند ترک ایجاد شود .
5- در صورتی که هنگام اجرای دیوار چینی دهنه و ارتفاع مجاز رعایت نشود احتمال بروز ترک وجود دارد که البته در این مورد ارتباطی به نوع مصالح وجود ندارد .
6- در صورتی که اجزای فلزی سازه مخصوصا" ستونها و بادبندها با توری مرغی پوشیده نشوند ، با ز هم احتمال ترک وجود دارد که بازهم ارتباطی به نوع مصالح وجود ندارد .
7- در صورتی که هنگام اجرای گچ و خاک یا گچ مصرفی ) دارای دانه بندی درشت تراز حد استاندارد باشند بازهم احتمال ترک وجود دارد .
8- نشست کلی سازه که در بند 4 به آن اشاره شد می توان به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار برایجاد  ترک باشد که این مورد در ارتباط با ترکهای افقی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده از سنگ روی لیکا هیچ مشکلی ندارد . اگر مقایسه ای با سفال صورت گیرد با توجه به اینکه نمای سنگ سالهاست که بر روی جداره 8 میلیمتری سفال اجرا می شود ولی در لیکای 15 سانتی دیواره 33 میلیمتر وجود دارد ، هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت و البته استحکام سنگ بر مراتب بیش از دیوار سفالی می باشد .

لیکا مانند همه محصولات دیگر دارای جذب آب می باشد و لذا توصیه نمی شود .

بله . در صورتی که بنا با دقت دیوار را کارکرده باشد این امکان وجود دارد و در بعضی از بخشهای پروژه کتابخانه ملی ایران با این روش کار شده است .

لیکا امکان اجرای ملات قائم را دارد و در واقع تنها محصولی است که این امکان را فراهم می آورد در حالی که در بلوک های گازی امکان اجرای ملات قائم مطابق با روش استاندارد وجود ندارد . دوم اینکه بلوکهای لیکا دارای اندازه های بسیار متنوعی است در حالی که بلوکهای گازی بایستی با اره بریده شود و این سبب پرت زمان در دیوار چینی می شود . سوم اینکه ضریب جمع شدگی ناشی از خشک شدن لیکا بسیار پائین است و احتمال ترک در نتیجه مصالح وجود ندارد ولی بلوک های گازی دارای ضریب جمع شدگی ناشی از خشک شدن بالا می باشد . چهارم اینکه جهت دیوارهای لیکا به غیر از برخی ماههای بسیار گرم نیازی به زنجاب کردن نیست ولی در بلوگ های گازی با توجه به جذب آب بالا در مرحله دیوار چینی و گچ و خاک نیاز به زنجاب کردن دارد که باز مستلزم صرف وقت بیشتری نسبت به لیکا می باشد . پنجم اینکه جهت  اجرای گچ و خاک در دیوارهای لیکا نیازی به استفاده از توری مرغی نمی باشد ولی استفاده از گچ و خاک مصرفی در بلوک های گازی با توری مرغی توصیه شده است . ششم مبحث ایستایی تجهیزات نصب شده مانند کا نیست یا اقلام سنگین روی دیوار است که در بلوک های گازی پس از مدتی با مشکل لق شدگی مواجه خواهیم بود و این مسئله در لیکا به هیچ وجه وجود ندارد. هفتم اینکه به دلیل پایه مواد سیلیسی و آهکی که در تولید محصولات از گروه A.A.C ( Ariated Air Concrete  ) استفاده می شود احتمال خوردگی شیمیایی وجود دارد ولی چون PH لیکا تقریبا" برابر 7 می باشد این مشکل مطلقا"وجود ندارد. هشتم اینکه میزان افت صوتی بدست آمده در دیوارهای لیکا بالاتر از بلوکهای گازی می باشد.

صفحه‌ها

طرح سئوال

در صورتی که سئوال شما در لیست فوق موجود نمی باشد، سئوال خود را از طریق فرم زیر مطرح کنید. در کوتاه ترین زمان ممکن به سئوال شما پاسخ داده خواهد شد.

X