شما اینجا هستید

فرم دعوت به همکاری

توجّه

  1. هرگونه پاسخ نادرست مندرج در اين فرم، سبب اخراج از خدمت و كليه عواقب قانونی آن به عهده متقاضی می باشد.
  2. تكميل اين فرم و انجام آزمون / مصاحبه، هيچ نوع تعهّدی برای اين شركت، نسبت به استخدام متقاضی، ايجاد نمی نمايد.
  3. پاسخ و اظهارات خود را با خط خوانا بنويسيد. (به فرم های ناقص، ترتيب اثر داده نمی شود.)
اطلاعات شخصی
مشخصات تماس
سه نفر از كسانی كه با خصوصيات اخلاقی شما آشنائی دارند و با شما نسبتی ندارند و يا در استخدام آن ها نبوده ايد، را نام ببريد.
مدارج تحصيلی از دوره متوسطه
سوابق آموزشی
سوابق استخدامی
فایل‌ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: pdf doc docx.
X